Uvjeti korištenja

Svako korištenje internet stranice www.Lera.hr podliježe niže navedenim uvjetima. Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na internet stranici www.Lera.hr ne smiju se kopirati, osim za individualnu uporabu, te nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva kao i svih ostalih ograničenja prava. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja sa ove web stranice dopuötena je isključivo temeljem prethodnog izričitog odobrenja od tvrtke Lera - Rovinj d.o.o.

 

Uprava i veleprodaja

 

  • Lera - Rovinj d.o.o.
  • Ulica Grada Leonberga br. 4
  • 52210 Rovinj
  • OIB: 41910720462
  • Registracija: TrgovaËki sud u Pazinu

 

Adresa maloprodajnog mjesta i servisa

 

  • Lera - Rovinj d.o.o.
  • Ulica Tina UjeviÊa br. 20
  • 52210 Rovinj
  • Hrvatska

 

O proizvodima ili uslugama

 

Lera - Rovinj d.o.o., nastojati će osigurati maksimalnu toËnosti informacija i podataka sadrûanih na ovoj web stranici, ali se u potpunosti odriËe bilo kakve odgovornosti za toËnost i/ili potpunost svih informacija i sadrûaja koji se nalaze na www.Lera.hr, slike proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamËimo da slika u potpunosti odgovara samom proizvodu. Za moguÊe pogreöke kod opisa proizvoda ne odgovaramo. MoguÊe su razliËitosti stvarnog proizvoda i opisanog na ovim stranicama, ukoliko proizvođaË izmijeni neku od karakteristika ili sastav proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
Sve cijene izraûene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om. Istaknute cijene vrijede za sve naËine plaÊanja.

 

Kupovina u WEB SHOPU

 

Koriötenje Usluge i narudûba
1. Kupnja putem usluge vröi se tako da korisnik naruËuje dostupne proizvode (proizvodi) koje bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati dostupnim proizvodima. S obzirom na moguÊnost individualnog podeöavanja postavki zaslona raËunala, razlike u naËinima na koje ljudsko oko percipira boje i sl., Lera - Rovinj d.o.o. ne jamËi potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama prikazanima na zaslonu raËunala. Prilikom eventualne reklamacije ne moûete se pozvati na fotografiju proizvoda ako uz nju stoji opis "razne boje", "razni okusi", "razne veliËine", "razni oblici" i sliËni navodi koji podrazumijevaju da se proizvod moûe razlikovati od slike.
2. NaruËivanje robe moguÊe je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Narudûbe se obrađuju od ponedjeljka do petka od 09.00 do 16.00 sati. Proizvode birate iz kataloga internetske trgovine Lera - Rovinj d.o.o. koji je uređen prema vrsti i namjeni artikala trgovine Lera - Rovinj d.o.o. Ponuda se neprekidno nadopunjava.
3. Lera - Rovinj d.o.o. ne odgovara za troökove koriötenja raËunalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi.
4. Narudûba proizvoda vröi se elektronskim putem. Klikom miöa na ikonu "Dodaj u koöaricu" odabrani proizvod sprema se u potroöaËku koöaricu, a klikom na ikonicu "Dodaj u koöaricu i kupi" proizvod se odmah naruËuje . Klikom na ikonu "Pogledajte koöaricu" mogu se pregledati svi odabrani proizvodi, a klikom na ikonu "NaruËi" dovröava se narudûba. Proizvodi su naruËeni u trenutku kad prođu cijeli postupak narudûbe.
5. Stavljanjem proizvoda u koöaricu proizvod nije rezerviran.
6. U obrascu za kupnju postoje dva polja za upis adrese. Ako kupac ispuni samo jedno od njih, podrazumijeva se da je adresa za isporuku jednaka adresi naruËitelja/platitelja.
7. Na adresu e-poöte s koje je izvröena registracija bit će poslana potvrda narudûbe naslovljena "www.lera.hr" koja potvrđuje da je narudûba zaprimljena, s podacima o:
a) Lera - Rovinj d.o.o. kao prodavatelju i osobi kojoj se mogu iznositi prigovori;
b) NaruËenim proizvodima i njihovom nazivu;
c) Cijeni proizvoda, ukljuËujuÊi sva porezna i druga davanja;
d) Troökovima dostave proizvoda;
e) Odabranom naËinu plaÊanja
8. Nakon primljene narudûbe, administrator provjerava sve stavke narudûbe, dostupnost artikala te potom kupcu šalje potvrdu isporuke, ili u sluËaju da neki artikli nisu dostupni, telefonski ga kontaktira i obavjeötava o istome te nudi zamjenske proizvode u istom iznosu ili umanjuje iznos narudûbe.
9. U sluËaju da Lera - Rovinj d.o.o. iz bilo kojeg razloga nije u moguÊnosti isporuËiti neki od naruËenih proizvoda, s Vama će, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt operater u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naruËenog proizvoda.
10. Ukoliko niste zaprimili potvrdu narudûbe putem e-poöte u roku od 24 sata od podnoöenja narudûbe ili Vam proizvodi nisu isporuËeni na naËin naveden u e-poruci, molimo obratite se na adresu e-poöte info@lera.hr ili na broj telefona 052/818-225 svaki dan od ponedjeljka do petka u periodu od 08:00 do 20:00 sati i subotom od 08.00 do 13.00 sati.
11. U sluËaju problema ili nejasnoÊa tijekom narudûbe kontaktirajte operatera na adresu e-poöte info@lera.hr ili na broj telefona 052/818-225.

 

PlaÊanje robe

 

 

Kupac se obvezuje naruËene proizvode s troökovima dostave platiti jednim od sljedeÊih naËina plaÊanja:

a) Uplatom na raËun (virman) po ispostavljenoj ponudi

b) PouzeÊem ñ (u gotovini)

c) Kreditnom ili debitnom karticom American Express, Mastercard, Maestro ili Visa

 

Troöak dostave (za naruËene proizvode u vrijednosti manjoj od 500,00 kuna) dodatno se zaraËunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama Internet prodavaonice. Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaÊanja.

1. PlaÊate li pouzeÊem svoju ćete narudûbu platiti gotovinom djelatniku kurirske sluûbe prilikom preuzimanja robe.

2. PlaÊate li kreditnom karticom, vaöe podatke štiti T-comov Pay Way sustav. To znaËi da niti Lera - Rovinj d.o.o., niti T-com nemaju uvid u vaö broj kartice veÊ to ima samo kartiËna kuÊa i vlasnik kreditne kartice.

americanexpress maestro mastercard visa

Pay Way je usluga online autorizacije kreditnih kartica putem interneta uz maksimalnu sigurnost. Sustav Pay Way nudi sigurnu vezu s autorizacijskim centrima kartiËnih kuÊa i autorizaciju četiri najjaËe kreditne kartice u drûavi (American Express, Diners, Mastercard i Visa). Posebnim sigurnosnim protokolima sustava zaötiÊeni su svi podaci svih sudionika u procesu kupnje preko interneta.

 

 

Izjava o sigurnosti

 

 

PlaÊanje i autorizacija kreditnih kartica se odvija putem T-Com Pay Way sustava. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaötiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartiËnih kuÊa obavlja u privatnoj mreûi, koja je od neautoriziranog pristupa zaötiÊena dvostrukim slojem "vatrozida" ("firewall").

 


American Express MasterCard Visa

 

 

 

Prigovori i žalbe

 

 

Sukladno članku 10., Zakona o zaötiti potroöaËa, trgovac se obvezuje omoguÊiti potroöaËu podnoöenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac se obvezuje omoguÊiti potroöaËu podnoöenje pisanog prigovora putem poöte na adresu: Lera - Rovinj d.o.o.,Ulica Grada Leonberga br. 4, 52210 Rovinj ili elektroniËke poöte na: info@lera.hr Trgovac se obvezuje u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o naËinu podnoöenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. Trgovac je duûan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je duûan voditi i čuvati evidenciju prigovora potroöaËa iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potroöaËa.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

 

PotroöaË moûe, ne navodeÊi razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke. Ukoliko potroöaË nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid poËinje teći od dostave ovog obrasca i istiËe nakon jedne godine i 14 dana. Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid poËinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i istiËe nakon tri mjeseca i 14 dana. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potroöaË mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadrûavati podatke koji su niûe naznaËeni, a moûe biti dostavljena kao pismo poslano poötom ili elektroniËka poöta. Ukoliko potroöaË koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neÊe snositi s tim u vezi nastale troökove.

 

Obveze potroöaËa (kupca) u sluËaju jednostranog raskida ugovora

 

U sluËaju da koristi svoje pravo, kupac snosi troöak vraÊanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (»lanak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi troöak svakog umanjenja vrijednosti robe (»lanak 77. ZZP); otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oöteÊenja, koriötenje robe i sliËno, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obiljeûja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraÊen neispravan, s veÊim oöteÊenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te prodavatelj nije duûan izvröiti povrat uplaÊenih sredstava.

PotroöaË je duûan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora kojom izraûava svoju volju da raskine ugovor. Prodavatelj je duûan potvrditi primitak izjave o raskidu ugovora.

Izjavu o raskidu ugovora potroöaË je duûan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora i to elektroniËkim putem na e-mail adresu trgovca: info@lera.hr

 

Odgovornost za materijalne nedostake

 

Materijalne nedostatke rijeöavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Povrat sredstava i troökovi povrata robe

1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:
1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaûi kupac snosi troökove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod (bez troökova dostave).
1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalaûu kupac snosi troökove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaÊenu kupoprodajnu cijenu.
1.3. Ukoliko je proizvod koriöten ili naruËen po specifikacijama potroöaËa ili je jasno prilagođen potrošaču, potroöaË nema pravo na jedostrani raskid ugovora. 
2. Proizvod koji bude oöteÊen te proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuÊu dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaÊene kupoprodajne cijene.
3. Povrat novca prodavatelj moûe izvröiti tek nakon što zaprimi vraÊene proizvode od strane kupca, u roku od 14 dana.

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Izmjene

 

 

Lera - Rovinj d.o.o., zadrûava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te iskljuËuje svoju odgovornost za moguÊe posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Sve promjene primijenit će se na koriötenje www.lera.hr stranica. Ukoliko se ne slaûete s navedenim pravilima koriötenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se naöem Kontakt centru sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Internet prodavaonice.

 

 

Registracija

 

 

Da biste se registrirali na www.lera.hr Internet prodavaonicu, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za toËnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, duûni ste odmah aûurirati Vaö korisniËki raËun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

 

 

Sigurnost

 

 

Prilikom registracije na stranicu www.lera.hr biti ćete duûni kreirati lozinku koju morate zadrûati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudûbe koje su naruËene pod Vaöom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da joö netko zna Vaöu lozinku, duûni ste nas obavijestiti o tome tako da kontaktirate naö Kontakt centar e-mailom.